“Asema ei anna etuoikeuksia tai valtaa. Se asettaa vastuuseen.” 
― Peter F. Drucker

Oikeudellisessa mielessä jokainen esimies on työnantajan edustaja, joka

 • toteuttaa omassa tiimissään työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia.
 • on vastuussa siitä, että työntekijän oikeudet toteutuvat.
 • valvoo, että työntekijä noudattaa omia velvollisuuksiaan.

Esimiehenä sinun tehtäväsi on tunnistaa tilanteet, joissa  toimintasi (tai toimimattomuutesi)  edesauttaa tai vaarantaa työlainsäädännössä ja -sopimuksissa sovittujen asioiden toteutumista.

Työnantajan…

Oikeudet:

 • Oikeus ottaa työsuhteeseen.
 • Direktio- eli työnjohto-oikeus: työnantaja saa ohjata ja määrätä työntekijän tehtävistä lain, työehtosopimusten ja työsopimuksen puitteissa. Toisin sanoen työnantajalla on oikeus päättää mitä työtä tehdään, miten työ tehdään ja missä työ suoritetaan.
 • Työnantajalla on oikeus päättää työsuhde ja irtisanoa työntekijä, silloin kun siihen on lainmukainen syy.

Velvollisuudet:

 • Oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen työntekijöiden kohtelu.
 • Säännönmukainen palkanmaksu.
 • Työsuojeluvelvoite, joka tarkoittaa sitä että työnantajan tulee varmistaa, ettei työ kuormita liikaa työntekijän terveyttä (sekä fyysinen että henkinen hyvinvointi).
 • Yhteistoimintavelvoitteet, jotka on määritelty yhteistoimintalaissa.

Työntekijän…

Oikeudet :

 • Oikeus työ- tai virkaehtosopimusten mukaiseen palkkaan.
 • Oikeus välttyä kaikenlaiselta syrjinnältä työpaikalla.
 • Oikeus saada ohjeita ja perehdytystä työhön.
 • Oikeus työsuojeluun – eli terveellisen ja turvalliseen työympäristöön.
 • Järjestäytymisvapaus eli oikeus liittyä ammattiliittoon tai muuhun työntekijäjärjestöön.

Velvollisuudet:

 • Velvollisuus noudattaa työnantajan ohjeita siitä, mitä, miten ja missä työtä tehdään.
 • Velvollisuus pyrkiä tekemään työ huolellisesti.
 • Velvollisuus noudattaa työsuojelu- ja työterveyteen liittyviä ohjeita.
 • Vaitiolovelvollisuus työnantajan liikesalaisuuksista ja työtehtävissä saadusta luottamuksellisesta tiedosta.
 • Kieltäytyminen työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta.
 • Velvollisuus ottaa huomioon työnantajan etu.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.